Začetki podjetja Elektrosignal Celje segajo v čas pred II. svetovno vojno, ko sta nastala  zasebno elektroinštalacijsko obrtno podjetje Anton Dobrotinšek in Elektroradio trgovina Karol Florjančič v Celju.

Po osvoboditvi, leta 1946, je Anton Dobrotinšek prodal podjetje ljubljanski Elektrotehni, leta 1947 pa je bilo predano Mestnemu ljudskemu odboru Celje. Najprej se je podjetje imenovalo Elektroinštalacije in je bilo eno izmed mestnih, neke vrste komunalnih obrtnih podjetij.

Pomembne spremembe so se zgodile leta 1949. Elektroinštalacije so nekaj mesecev poslovale kot samostojno podjetje, nato pa jih je prevzel mestni Servis uslužnostnih obratov. Po sklepu MLO Celje je tri četrtine podjetja prešlo h gradbenemu podjetju Beton, kasnejši Ingrad. Nekaj časa je servis obstajal ob številnih drugih obrtnih podjetjih. 1. julija 1951 pa se je osamosvojil. Spet so nastale Elektroinštalacije. To so rojstni dnevi današnjega Elektrosignala.

K Elektroinštalacijam so pozneje priključili še podjetje Radioval, Radio-elektro servis ter skupino serviserjev Stanovanjskega podjetja. Dejavnost so širili. Poleg elektroinštalacijske in montažne dejavnosti so prevzeli servis za gospodinjske in RTV-aparate v petnajstih tovarnah. Popravljali so električne motorje, izvajali storitve za montažo RTV-anten in ozvočenja. Elektroinštalacijsko dejavnost so opravljali v celotni Jugoslaviji, veliko del so imeli na stanovanjskih zgradbah in javnih objektih.

Delavski svet podjetja Elektroinštalacije je 25. 2. 1954 sklenil razširiti dejavnost obrata. Obrat je dobival naročila za previjanje elektromotorjev, za popravila elektromotorskih avtomobilskih in drugih stikal, akumulatorjev in drugih specialnih naprav. Zato je potreboval akumulatorsko polnilnico.

Na 2. redni skupščini sestavljene organizacije združenega dela – SOZD ITC, 10. junija 1975, so sklenili, da se ji priključi tudi Elektrosignal. O tem so prej odločili delavci Elektrosignala na referendumu. Elektrosignal naj bi prevzel mesto nosilca elektrotehnične dejavnosti v ITC: elektromontažo, servisno dejavnost in proizvodnjo stikalnih omaric ter komandnih pultov za delavne organizacije ITC. To so bile Ferralit, KIG, Klima, Kovinotehna in Libela. Elektrosignal je takrat zaposloval petinsedemdeset delavcev.

Leta 1976 je Elektrosignal posloval z naslednjimi enotami: Inštalacije, Servis in Elektron.

8. 4. 1977 so položili temeljni kamen za gradnjo novih poslovnih prostorov na Lavi.

Julija 1977 je elektrotehniško podjetje Elektrosignal prejelo odločbo občinskega inšpektorata občine Celje, da lahko izvaja projektiranje vseh vrst elektroinštalacij in naprav jakega in šibkega toka, elektroenergetskih sistemov in naprav. Prav tako je lahko začelo opravljati vse vrste elektroinštalacij na napravah jakega toka do vključno 35 KV.

Aprila 1981 je Elektrosignal praznoval 30-letnico. Kolektiv je zaposloval sto devetindvajset delavcev, imel pa je tudi devetintrideset učencev. Razvoj podjetja so omogočili šele novi proizvodni prostori na Lavi.

Leta 1991 se je z razpadom Jugoslavije občutno zmanjšal trg za prodajo storitev in izdelkov. Zato je bilo potrebno zmanjšati število zaposlenih in iskati nove trge v tujini. V letih po osamosvojitvi smo izvajali elektromontažna in elektroinštalacijska dela v Italiji, Nemčiji, Avstriji in Rusiji.

25. avgusta 1992 se je družbeno podjetje Elektrosignal preoblikovalo in registriralo na sodišču v družbo z omejeno odgovornostjo v družbeni lastnini.

Leta 1993 izide Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. Večina zaposlenih je vložila svoj državljanski certifikat za odkup deleža podjetja. Pridružili so se jim tudi nekateri bivši zaposleni. Začne se proces lastninskega preoblikovanja podjetja.

14. aprila 1998 je bilo podjetje Elektrosignal registrirano na Okrožnem sodišču v Celju v sodni register pod vl. številko 100018/00 kot družba z omejeno odgovornostjo z osnovnim kapitalom 81.374.000,00 SIT v lasti 109 družbenikov, od tega je 106 družbenikov iz vrst zaposlenih in bivših zaposlenih delavcev podjetja v višini 53,25 % kapitala, trije pa so skladi (Kapitalski, Odškodninski in Razvojni sklad) z deležema v skupni višini 46,75 %.

V prvi polovici leta 2001 so se zaradi delno prenovljene notranjosti poslovne zgradbe na Lavi zagotovile boljše delovne razmere. Razširjen je bil projektivni oddelek, ki je še danes sodobno računalniško opremljen.

Januarja 2002 sta Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenska odškodninska družba odprodali svoj poslovni delež v podjetju. Tako so zaposleni in bivši zaposleni postali 100-odstotni lastniki podjetja.
Stanje konec leta 2019: 60 % podjetja je v lasti 27 zunanjih družbenikov (bivši zaposleni, dediči), 40 % podjetja pa je v lasti 5 trenutno zaposlenih družbenikov. Podjetje ima tudi lasten poslovni delež.

Marca 2005 smo na južni strani poslovne stavbe naredili nadstrešek za osebna službena vozila, ki smo ga v decembru 2009 še nekoliko razširili.

Septembra 2007 nas je ponovno prizadela poplava. Voda je zalila približno 40 cm pritličnih prostorov. Predvsem zaradi požrtvovalnosti mnogih delavcev je nastala škoda le v višini okrog 86.000 EUR.
V decembru 2007 smo v celoti zamenjali zunanje stavbno pohištvo z energetsko učinkovitejšim.

Jeseni leta 2008 smo sanirali zunanjost poslovne stavbe, predvsem smo obnovili fasado.

V Srbiji smo 28. 9. 2009 ustanovili hčerinsko podjetje Elektrosignals d. o. o., s sedežem v Ćupriji.
Oktobra 2009 smo končali z rekonstrukcijo kotlovnice in prešli z ogrevanja na kurilno olje na daljinsko oskrbo s toplotno energijo iz vročevoda.

Mestni svet Mestne občine Celje je dne 11. aprila 2011 našemu podjetju podelil visoko priznanje – celjski srebrni grb za šestdesetletno vpetost v razvoj in rast Celja ter uspešno razvojno pot.

Junija 2012 smo zagnali lastno fotovoltaično elektrarno nazivne moči 50 kW, ki se nahaja na strehi našega poslovnega objekta.

Avgusta 2012 smo asfaltirali še preostali del dvorišča ter uredili dodatne parkirne prostore. Hkrati smo uredili tudi zunanje skladišče za kable in kandelabre ter prostore za delovne kontejnerje.

Septembra 2015 smo pridobili zahteven certifikat SIQ za lastno semaforsko napravo.

V letu 2019 so podjetje in nekateri zaposleni pridobili zahtevne certifikate SIQ za delo in vzdrževanje v EX (eksplozijskem) okolju.